KIEROWNIK BUDOWY

Kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;…

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury....